சாமுராய்கள் பயன்படுத்திய அந்த வாள்!

1185 - 1868 வரை வாழ்ந்த ஜப்பானின் வீரமிக்க போர் வீரர்களாக திகழ்ந்தவர்களையே ‘சாமுராய்கள்’ என்று அழைத்தனர். இவர்களை அன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் செல்வந்தர்களாக திகழ்ந்த நிலபிரபுக்கள் அவர்களுடைய போர் திறமைகளுக்காக தங்களுக்குக் கீழ் வேலையில் அமர்த்திக் கொண்டனர்.
சாமுராய்கள் பயன்படுத்திய 
அந்த வாள்!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com