எந்த திசையில் தெய்வப் படங்களை வைக்க வேண்டும்

எந்த திசையில் தெய்வப் படங்களை வைக்க வேண்டும்

எந்த திசையில் தெய்வப் படங்களை வைக்க வேண்டும் பூஜை அறையிலோ, வீட்டிலோ தெய்வப்


படங்களை கிழக்கு நோக்கி வைக்க வேண்டும்.


வணங்குபவர் தெற்குப் பகுதியில் வடக்குத்


திசையைப் பார்த்தவாறு அமர்ந்து வணங்கலாம்.


தெற்கு நோக்கி தெய்வப் படங்களை வைக்கக்


கூடாது. கிழக்குப் பக்கம் முடியாவிட்டால்


தெற்குப் பக்கத்தைத் தவிர பிற திசைகளைப்


பார்த்து படங்களை வைக்கவும்.

Pollsகருத்துக் கணிப்பு

Overview

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மும்மொழி கொள்கை வேண்டுமா?

  • ஆம்
  • இல்லை
  • யோசிக்கலாம்
  • கருத்து கூற விரும்பவில்லை

Related Videosதொடர்புடைய வீடியோ See Allஅனைத்தும் பார்க்க

Find Us Hereஇங்கே தேடவும்