குமுதம் தீராநதி: ஜனவரி - 2018

î ù¶ ¬õó õKè÷£™ bð„ªê™õ¡ ‘ Þ ó £  õ ˆ F ô £ ù « î ê ‹ Õ â¡ ø Þôƒ¬è ñ‚èO¡ à혾è¬÷ˆ  â¿Šð‚îò ñŸÁªñ£¼ à÷ŠÌ˜õñ£ù èM¬î¬òŠ ð¬ìˆF¼‰î£˜. º¡ªù£¼ è£ôˆF™ ‘â¡ «îê‹ èìô£ô£ù¶, ÞŠ«ð£¶ ó£  õˆFù£ô£ù¶ âùˆ ªî £ìƒAJ¼‰ î èM¬î Ü¡¬ø ò Þôƒ¬è¬ò»‹, Þ¡¬øò Þôƒ¬è¬ò»‹ Üîù¶ M¼‹ðˆîè£î ñ£Ÿøƒè¬÷»‹ Ô ïÁ‚ Õ ªè¡Á ²†®‚裆® , ‘âF˜Šð¬ì«ò èõ˜‰îªõ‹ Gôƒè¬÷M†´ ªõO«òÁÞQ âù¶«îê‹ èìô£½‹ å¼ ð°F Gôˆî£½‹ Å›‰F¼‚膴‹’ âù º®ˆF¼‰î èM¬î , Þôƒ¬èõ£› îI› ñ‚èO¡ 冴ªñ£ˆî âF˜-𣘊-H¬ù ÔðO„ªê¡ÁÕ âFªó£Lˆ- F¼‰î¶. & Þó£. õ¬÷ò£ðF, «î£†ì‚°P„C. ÔÜ Šð£ à¼õ£‚A‚ ªè£´ˆî àôè‹Õ ⿈î£÷˜ ªð£¡mô¡ ñèœ Üö° cô£ «ï˜è£í™ ܼ¬ñ. ¹è›ªðŸø ð¬ìŠ- ð£÷˜èœ ð ô ó ¶ ð ¬ì Š ¹ è ¬÷ Üõ ˜ è ÷¶ Þ™ôˆFù«ó Cô£Aˆ¶ Mñ˜CŠð«î£, H¡ð ŸÁõ « î £ ÜK î £ù ÅöL™ , MFMô‚è£è «î£ö˜ ªð£¡môQ¡ ⿈¶‚è÷£™ MNŠ¹‹ , 躋 ªðŸÁ Üõó¶ ªè £œ¬è èœ õN G¡Á õ£›‰¶ õ¼‹ ͈î ñèœ Üö° cô£M¡ 嚪õ£¼ ðF½‹ , Þ¡¬øòŠ ªð‡èÀ‚°Š ð®ŠH¬ù. ÜP¾ŠÌ˜õñ£è, ܬùõ¼‹ H¡ðŸøˆ- î ‚ è î £ù õ£›‚¬è ªïPº¬ø - èœ ðO„ªê¡ø ðF™è÷£™ ð®Šðõ˜èœ ªï…C™ ð®ññ£è ðFõ£AJ¼‚A¡øù. ‡=ËXÎ$ 嚪õ£¼ ðF½‹ ð®ŠH¬ù! ÔÔÜŠð£ â¿Fò â™ô£ ¹ˆîèƒè¬÷»‹ õ £ C ˆ F ¼ ‚ A « ø ¡ M ñ ˜ ê ù ‹ â¿F õ£CˆF¼‚A« ø¡ , Þô‚Aò «ñ¬ìèO™ èô‰¶ ªè£œõ¶, è¬ô Þô ‚ Aò Š ªð¼ñ¡ø G è ›¾ èO™ ðƒ«èŸÁ, Þô‚Aòˆ«î£´ ⡬ù»‹ ªî£ì˜¹ð´ˆF ¬õˆF¼‚A«ø¡. º¿„ ²î‰Fóº‹ M¼‹Hò õ£›‚¬è¬ò ܬñˆ¶‚ªè£œ÷ ⡬ù»‹, è ÜQõ»‹ ÝŸÁŠð´ˆF, ªñ£ˆîˆF™ ªð£ˆF õ÷˜ˆî ÜŠð£«õ âƒèÀ‚° â™ô £º‹ Õ Õ â¡ø Üö° c ô £ M¡ « 𠆮 ¬ ò » ‹ Üöè£è¾‹ , G¬øõ£è¾‹ ܬñˆ¶ CøŠHˆF¼‚°‹ ñô˜õF‚° õ£›ˆ¶èœ. & ïi¡°ñ£˜, ï´M‚«è£†¬ì. Ü ö° cô£ Üõ˜èœ «ð†® I辋 C ø Š ð £ è àœ÷¶ . I辋 àò˜‰î ⿈î£÷˜ ªð£¡mô¡ Üõ¬óŠ «ð£™ ñèÀ‹ Iè„ CøŠð£ù ⿈ î£÷˜. îù‚° ñùF™ ð†ì¬î„ ªê£™½‹ ܼ¬ñò£ù Mûòƒèœ Þ‰îŠ «ð†®J™ Þ¼‰¶ ªîK‰¶ªè£‡«ì¡. âù¶ ñù¬î‚ èõ˜‰î «ï˜è£í™ Þ¶. èMë˜ M‚Aóñ£Fˆî¡ ªî£ì˜ bð„ªê™õ¡ 膴¬ó èM¬î ï¡ø£Œ àœ÷¶. «ñ½‹ , ñô˜õF 膴¬ó ‘ «î´Aø¶ c ˜ G¬ô ’ Ôܼ¬ñò£ è àœ÷¶. ñù¶ ð¬öò è£ôˆ¬î G¬ù‰¶ ヰAø¶ . «ñ½‹ «îm è‡í¡ â¿F»œ÷ âŠð õ‰¶ 𣘊ð£è â¡ø èM¬î CøŠð£è Þ¼‰î¶. & âv.âv.ݘ. Lƒè‹, F¼M™L¹ˆÉ˜. â ¿ˆî£÷˜ ªð£¡môQ¡ ñèœ ‘.20 (>t — ÂV|, Am Á ºƒˆ) ‘.25 (\u § \VWÈ œ Ô › _) Ÿ ƒD ¥ Ï 2018 ÷È ~ ÁÔl_ ÷´ ¸ | ÂV|Ô^! ˜ © ¥ V cÚkV¬ à ¬ ÿÔV|›> cÈÔD... ®ø›>V·Ï ÿ ‡ V[ÃÈ[\Ô^ z wz¿ÈV ºÂÏÔV ³ _ Me Too To ƒ' ?! °¡¤ÑN9@ѵ' ˜ © ¥ VºÈ º ¥ V Áƒ›>Vº™! gÏ. ˜š ÈVi y ¥Á ÿƒ_k[ 1 2 ][!' ½ŒNØ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcxNDg2