குமுதம் தீராநதி: செப்டம்பர்- 2018 - page 50

  
îL™ õ£›õîŸè£è â¿îˆ ªî£ìƒ°Aø 
ï£÷¬ìM™ ê£è£ñ™ Þ¼ŠðîŸè£è ⿶A«ø£‹
â¡ðî£è º®‰¶ «ð£A«ø£‹.
& 裘«ô£v ¹ò‰îv,
ªñ‚Cè¡ ï£õô£CKò˜.
¹™¸QŠ ðQˆ¶OJ™
Hóð…ê‹!



ww.kumudam.com
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...68
Powered by FlippingBook