குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 7

107
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
«î¬õò£ù¬õ:
º † ¬ ì & 4 ,
I÷裌ˆÉœ, I÷°ˆÉœ,
îQò£ˆÉœ & îô£ 裙
¯vÌ¡, î‚è£O ê£v & 2
vÌ¡, â‡ªíŒ & å¼ «ìHœ
vÌ¡, èó‹ ñê£ô£ & 1/8 ¯vÌ¡,
àŠ¹ & «î¬õò£ù Ü÷¾.
ªêŒº¬ø:
º†¬ì¬ò ï¡ø£è «õè
¬õˆ¶ «î£™ c‚A, ݃裃«è áCò£™
°ˆF M쾋. õ£íLJ™ â‡ªíŒ áŸP,
àŠ¹, îQò£ˆÉœ, I÷°ˆÉœ «ê˜ˆ¶
õî‚辋. H¡ù˜ î‚è£O ê£v, «õè ¬õˆî
º†¬ì¬ò„ «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è Hó†® M쾋.
Ü´Š¬ð C‹I™ ¬õˆ¶, º†¬ì «ôê£è
«ó£v† Ý°‹ õ¬ó â™ô£Š ð‚躋 F¼ŠH
M쾋. è¬ìCò£è èó‹ ñê£ô£¬õˆ ÉM
Þø‚A, ðKñ£ø¾‹.
â‚ ñê£ô£
«ó£v†
ww.kumudam.com
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook