குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 32

«î¬õò£ù¬õ:
º † ¬ ì & 4 ,
«èó†, º†¬ì‚«è£v,
°¬ìI÷裌, d¡v, î‚è£O
(ªñLî£è c÷õ£‚A™ ïÁ‚Aò
èô¬õ) & ܬó èŠ, ªõƒè£ò‹ &
å¡Á, I÷°ˆÉœ & ܬó ¯vÌ¡,
èó‹ ñê£ô£ & 裙 ¯vÌ¡, YóèˆÉœ
& å¼ C†®¬è, Þ…C, ̇´ M¿¶ &
å¼ vÌ¡, â‡ªíŒ & 2 vÌ¡, àŠ¹ &
«î¬õò£ù Ü÷¾.
ªêŒº¬ø:
õ£íLJ™ â‡ªíŒ M†´,
ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ õî‚辋.
ÞîÂì¡ Þ…C, ̇´ M¿¶, I÷°ˆÉœ,
YóèˆÉœ, àŠ¹, 裌èPè¬÷„ «ê˜ˆ¶ õî‚A,
º†¬ìè¬÷ à¬ìˆ¶ áŸø¾‹. ï¡ø£è‚
A÷P, àF˜ àFó£è õ¼‹ õ¬ó «õè M†´,
èó‹ ñê£ô£¬õ èô‰¶ Þø‚辋. êŠð£ˆF
/ ÌK»ì¡ Åì£è ðKñ£ø¾‹. óê‹
ê£î‹,
꣋𣘠ê£îˆ¶ì‹ Þ¬î
ðKñ£øô£‹.
ªõTìHœ
â‚
vAó£‹Hœ
Supplement to KUMUDAM SNEHIDHI Issue Dt. 13-9-2018, KUMUDAM SNEHIDHI
Regd. No.TN/CCN/365/2018-2020 & WPP No. TN/PMG(CCR)/WPP-384/2018-2020. RNI No. TNTAM/2001/07060.
Day of Publishing: Alternate Thursday
132
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
ªî£°Š¹:
ó£«üvõK
Cõº¼è¡
ðìƒèœ:
«è. èvÉK
ww.kumudam.com
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 32
Powered by FlippingBook