குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 28

«î¬õò£ù¬õ:
º†¬ì & 2, ð£vñF
ÜKC & å¼ èŠ, ªõƒè£ò‹
& å¡Á, î‚è£O, ð„¬êI÷裌
& îô£ 2, Þ…C, ̇´ M¿¶ &
å¼ vÌ¡, ¹Fù£, ªè£ˆ¶ñ™Lˆî¬ö
& îô£ å¼ ¬èŠH®, ð†¬ì, HK…C Þ¬ô
& îô£ å¡Á, A󣋹, ãô‚裌 & îô£ 2,
HKò£E ñê£ô£ & ܬó ¯vÌ¡, I÷裌ˆÉœ
& 裙 ¯vÌ¡, îJ˜ & å¼ «ìHœ vÌ¡, ªïŒ & 2
«ìHœ vÌ¡, â‡ªíŒ & 2 vÌ¡, àŠ¹ & CPî÷¾.
ªêŒº¬ø:
ð£vñF ÜKC¬ò è¿M, 10 GIì‹
áø ¬õˆ¶ î‡a¬ó õ®‚辋. õ£ELJ™ å¼
vÌ¡ â‡ªíŒ M†´ Åì£ù¶‹, ÜF™ º†¬ì¬ò
à¬ìˆ¶ áŸP, 裙 ¯vÌ¡ HKò£E ñê£ô£, CPî÷¾
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ï¡° A÷P ⴂ辋. °‚èK™ ⇪íŒ,
ªïŒ M†´, ð†¬ì, A󣋹, ãô‚裌, HK…C Þ¬ô «ê˜ˆ¶
ªð£K‰î¶‹, ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹, î‚è£O, ¹Fù£, Þ…C,
̇´ «ê˜ˆ¶ õî‚辋. H¡ù˜ îJ˜, I÷裌ˆÉœ,
ð„¬êI÷裌 «ê˜ˆ¶ õî‚A, 2 èŠ î‡a˜, àŠ¹
«ê˜ˆ¶ ªè£Fˆî¶‹, ÜKC, ªè£ˆ¶ñ™Lˆî¬ö¬ò‚
èô‰¶ Í®, 3 MC™ õ‰î¶‹ Þø‚辋. Hóû˜
ÜìƒAò¶‹, Í®¬òˆ Fø‰¶ º†¬ì‚èô¬õ¬ò„
«ê˜ˆ¶, CP¶ «ïó‹ Í® ¬õˆF¼‰¶ H¡ù˜
ðKñ£ø¾‹.
vAó‹H™´
â‚ HKò£E
128
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
ww.kumudam.com
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32
Powered by FlippingBook