குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 25

«î¬õò£ù¬õ:
º†¬ì & 3, Þ†L
ÜKC & å¼ èŠ, î‚è£O &
4, Yóè‹ & å¼ vÌ¡, 裌‰î
I÷裌 & 4, «îƒè£Œˆ¶¼õ™ &
裙 èŠ, èP«õŠH¬ô & CPî÷¾,
àŠ¹, â‡ªíŒ & «î¬õò£ù Ü÷¾.
ª ê Œº¬ø :
ÜKC¬ò‚ è¿M
4 ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶, Yóè‹,
裌‰î I÷裌, èP«õŠH¬ô, î‚è£O,
«îƒè£Œˆ¶¼õ™, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ M¿î£è
ܬó‚辋. Þ‰î ñ£¾ì¡ º†¬ì¬ò
à¬ìˆ¶ áŸP ï¡ø£è Ü®ˆ¶‚ èô‚辋.
Ü´ŠH™ «î£¬ê‚虬ô Å죂A, èô‰¶
¬õˆ¶œ÷ ñ£¬õ «î£¬êè¬÷ áŸP,
²ŸP½‹ â‡ªíŒ M†´, Þ¼¹øº‹
F¼ŠHŠ «ð£†´ ªõ‰î¶‹ ⴂ辋.
M¼Šðñ£ù ê†Q»ì¡ ðKñ£ø¾‹.
â‚
&
î‚è£O
«î£¬ê
125
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
ww.kumudam.com
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook