குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 22

«î¬õò£ù¬õ:
º † ¬ ì & 2 , ¹ O
& ª ï™L‚ è £ Œ Ü÷¾ ,
«îƒè£Œˆ¶¼õ™ & 裙 èŠ,
C¡ù ªõƒè£ò‹ & 10, ̇´ &
4 ð™, I÷裌ˆÉœ & ܬó vÌ¡,
îQò£ˆÉœ & å¼ vÌ¡, I÷°ˆÉœ,
è´° & îô£ 裙 ¯vÌ¡, ð†¬ì & å¼
¶‡´, èP«õŠH¬ô & CPî÷¾, â‡ªíŒ & 2
vÌ¡, àŠ¹ & «î¬õò£ù Ü÷¾.
ªêŒº¬ø:
«îƒè£Œˆ¶¼õ½ì¡ 5 C¡ù
ªõƒè£ò‹, ¹O¬ò„ «ê˜ˆ¶ M¿î£è ܬóˆ¶
¬õ‚辋. õ£íLJ™ â‡ªíŒ áŸP Åì£ù¶‹
è´°, ð†¬ì¬ò„ «ê˜ˆ¶ î£Oˆ¶, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò
C¡ù ªõƒè£ò‹, ̇´, èP«õŠH¬ô„ «ê˜ˆ¶ õî‚辋.
ÞîÂì¡ îQò£ˆÉœ, I÷裌ˆÉœ, I÷°ˆÉ¬÷„
«ê˜ˆ¶ õî‚A, Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ «îƒè£Œ M¿¶ì¡
«î¬õò£ù Ü÷¾ î‡a˜ áŸP‚ è¬óˆ¶, õ£íLJ™
áŸP àŠ¹ «ê˜‚辋. ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£°‹ õ¬ó
ªè£F‚è M†´, Ü´Š¬ð C‹I™ ¬õˆ¶, º†¬ì¬ò
à¬ìˆ¶ °ö‹H™ áŸP, ð£ˆFóˆ¬î Í®, êŸÁ
«ïó‹ 裈F¼‚辋 (Þ¬ì«ò èó‡®ò£™
èô‚è‚ Ã죶). º†¬ì ï¡ø£è ªõ‰î¶‹
Þø‚A, ê£îˆ¶ì¡ ðKñ£ø¾‹.
º†¬ì
¹O‚°ö‹¹
122
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
ww.kumudam.com
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32
Powered by FlippingBook