குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 19

«î¬õò£ù¬õ:
º†¬ì & 3, ó£A ñ£¾
& ܬó èŠ, Þ†L ñ£¾ &
å¼ èŠ, ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹
& ܬó èŠ, ð„¬êI÷裌 & 2,
èP«õŠH¬ô, ªè£ˆ¶ñ™Lˆî¬ö,
¹Fù£, àŠ¹, â‡ªíŒ & «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø:
Þ†L ñ£¾ì¡, ó£A
ñ£¾, º†¬ì, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è
èô‰¶ ¬õ‚辋. õ£íLJ™ 2 vÌ¡
â‡ªíŒ áŸP, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò
ªõƒè£ò‹, ð„¬êI÷裌, èP«õŠH¬ô,
ªè£ˆ¶ñ™Lˆî¬ö, ¹Fù£¬õ„ «ê˜ˆ¶
ï¡ø£è õî‚A, èô‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£M™
«ê˜‚辋. Þ‰î ñ£¬õ ðEò£ó‚
è™L™ áŸP , ²†´ â´ˆ¶ ,
M¼Šðñ£ù ê†Q (Ü™ô¶)
ê£ú§ì¡ ðKñ£ø¾‹.
â‚
&
ó£A
ðEò£ó‹
119
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
ww.kumudam.com
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...32
Powered by FlippingBook