குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 17

«î¬õò£ù¬õ:
º†¬ì & 4, «è£¶¬ñ
ñ£¾ / ¬ñî£ ñ£¾ &
å¼ èŠ, ó¬õ & 2 «ìHœ
vÌ¡, ꘂè¬ó & ܬó èŠ,
ãô‚裌ˆÉœ, ñ…êœ Éœ &
îô£ 裙 ¯vÌ¡, 𣙠& 裙 èŠ,
àŠ¹ & å¼ C†®¬è, â‡ªíŒ &
«î¬õò£ù Ü÷¾.
ªêŒº¬ø :
ð £½ì¡ ê ˜ ‚è¬ó ,
ãô‚裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶, ꘂè¬ó è¬ó»‹
õ¬ó èô‚辋. ÞîÂì¡ º†¬ì¬ò
à¬ìˆ¶„ «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è Ü®‚辋.
H¡ù˜ «è£¶¬ñ ñ£¾, ó¬õ, àŠ¹
«ê˜ˆ¶ ªè†®ò£è H¬ê‰¶, CÁ
CÁ ÌKè÷£èˆ «îŒˆ¶, Åì£ù
â ‡ ª í Œ J ™ « ð £ † ´
ªð£Kˆ¶ ⴂ辋.
â‚ ÌK
117
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
ww.kumudam.com
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...32
Powered by FlippingBook