குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 14

114
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
«î¬õò£ù¬õ:
º † ¬ ì & å¡Á ,
ꘂè¬ó / ´„ ꘂè¬ó
& å¼ «ìHœ vÌ¡, 𣙠&
2 «ìHœ vÌ¡, ªõœ¬÷ ✠&
ܬó ¯vÌ¡, ªõ‡ªíŒ & å¼
vÌ¡, Hªó† v¬ôv & 4.
ªêŒº¬ø:
å¼ A‡íˆF™ ð£™,
ꘂè¬ó / ´„ ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶
ï¡ø£è‚ è¬ó»‹ õ¬ó èô‚辋.
ÜîÂì¡ º†¬ì¬ò à¬ìˆ¶ áŸP
ï¡ø£è Ü®ˆ¶‚ èô‚辋. Ü´ŠH™
«î£¬ê‚虬ô Å죂A, ÜF™ CPî÷¾
ªõ‡ªíŒ¬òˆ îìõ¾‹. Ü®ˆ¶ ¬õˆî
º†¬ì‚ èô¬õJ™ Hªó† v¬ô¬ú
嚪õ£¡ø£è º‚A, «î£¬ê‚è™L™
«ð£†´, «ñô£è ªõœ¬÷ ✬÷ˆ
ÉM, Þ¼¹øº‹ F¼ŠH M†´
ªõ‰î¶‹ ⴂ辋.
â‚
çHªó…„
«ì£v†
ww.kumudam.com
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...32
Powered by FlippingBook