குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 இதழுடன் இணைப்பு - page 13

113
][!'
13-9-2018
Þî¿ì¡ ެ특
«î¬õò£ù¬õ:
º†¬ì & 2, 𣙠& å¼
èŠ, ꘂè¬ó & 2 «ìHœ
vÌ¡, ªõ¡Qô£ âê¡v &
ܬó vÌ¡, ꣂ«ô† ê£v &
ÜôƒèK‚è.
ªêŒº¬ø:
º†¬ì»ì¡ ꘂè¬ó
«ê˜ˆ¶ Ü®ˆ¶, ÜîÂì¡ ð£¬ô
ªè£…ê‹ ªè£…êñ£è„ «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è
Ü®‚辋. H¡ù˜ ªõ¡Qô£ âê¡v
«ê˜ˆ¶ èô‚辋. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò å¼
A‡íˆF™ áŸP,  Ü™ô¶ ܽIQò‹
çð£J™ ªè£‡´ Í쾋. Þ†LŠ ð£¬ùJ™
î‡a¬ó áŸP ªè£Fˆî¶‹, èô¬õ áŸPò
A‡íˆ¬î ¬õˆ¶ Í쾋. ܬó ñE «ïó‹
«õè M쾋. H¡ù˜ å¼ vÌù£™ °ˆFŠ
𣘈¶, º¿õ¶‹ ªõ‰î¶‹, Ýø ¬õ‚辋.
ðKñ£Áõ º¡ð£è, è£óñ™ ê£v
Ü™ô¶ ꣂ«ô† ê£v «ê˜ˆ¶
ðKñ£ø¾‹.
â‚ ¹†®ƒ
ww.kumudam.com
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook