குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 - page 75

1
?X§?9:˜ћB
!W—Ç9_ $PÁž¦Ø
vªðû™
!WDB
žNœÑžˆ¦ ™‹¥9!'
(N ™‹¥9!'
FAÃ'
ÑNÎ
ÑAN>
in
1
™ª³m$m $ !²'
6.9.2018
!Xž¥9PVX¥ÉŒOB
vªðû™
!WDB
žNœÑžˆ¦
™‹¥9!'
(N ™‹¥9!'
FAÃ' ÑNÎ
ÑAN>
in
1
™¬Nˆ
™ª³m$
¢R¤žÑ9Ò9'¥9ÉÃ%'
˜'¥Ë¥9Ÿ
º!9Ĉ'¥9ÉÃ%' шË9Ÿ
ŠŒ ’9Ã?9Œ
àÔLÒÎ !ئŒ'
â´ˆ¶„ ªê™õ£˜è÷£‹.
è«íw 궘ˆFJ¡ ä‰î£õ¶ ,
Ôñ裫𣂒 âùŠð´‹ M¼‰¶, ÿñè£èíðF‚°
G«õF‚èŠð†´, ð‚î˜èÀ‚° ñè£Hóê£îñ£è
õöƒèŠð´Aø¶. è«íw 궘ˆFJ¡ ÝÁ
èÀ‹, Fù‹ å¡ø£è °vF ꇬì,
èü™ ð£ì™, ðü¡, ®ò G蛄Cèœ
«è£ô£èôñ£è ï¬ìªðÁA¡øù!
è«íw 궘ˆFJ¡ «ð£¶, ó…ê¡è£š
ð°FJ™ àœ÷ i´èO™ Mï£òè˜ à¼õ‹
¬õˆ¶ õNð´‹ õö‚èI™¬ôò£‹. ܬùõ¼‹
Þ‰î‚ «è£J½‚° õ‰¶, Íôõ¬ó
õNð´õ£˜è÷£‹ . è«íw 궘ˆFJ¡
«ð£¶, Mï£òè˜ à¼õƒèœ Þ‰îŠ ð°FJ™
MŸèŠð´õF™¬ôò£‹.
õ¼ìˆF¡ â™ô£ èO½«ñ Æì‹
àœ÷ Þ‰î‚ «è£JL™, è«íw 궘ˆFJ¡
«ð£¶, ܼA½œ÷ ïèó, Aó£ñ ð°Fèœ
ܬùˆFL¼‰¶‹ ô†ê‚èí‚A™ ð‚î˜èœ
õ¼¬è î¼õ£˜è÷£‹!
bð£õO, ñ£î 궘ˆF, õ¼ìHøŠ¹
àœO†ì¬õ » ‹ Þƒ° M« êûñ £ è ‚
ªè£‡ì£ìŠð´A¡øù. Cõªð¼ñ£¡,
F K ¹ ó ¬ ù Ü N ˆ î ï £ ¬ ÷ Ô F K ¹ ó
ªð÷£¢íI’ò£è‚ ªè£‡ì£´Aø£˜èœ.
«è£JL¡ å¼ ñ‡ìðˆF™, Mï£òèK¡
¹ó£íˆF™ õ¼‹ è¬îèÀ‹ vîô¹ó£íº‹
Hóv«è£ ªðJ¡®ƒè£™ õ¬óòŠð†´œ÷ù.
ó…ê¡è£š ÿ ñè£èíðF «è£JL¡, ÝF
Íôõ£¢ Ôñ«ý£ˆè â¡Á «èœMŠð´A«ø£‹
Ü™ôõ£? ÜõK¡ M‚óè«ñ£ Cô£Ïð«ñ£
𣶠«è£JL™ Þ™¬ô. ÿ ñ«ý£ˆèî£
âŠð® Þ¼Šð£˜ â¡ð¬î, Þ‰î æMòˆF™
裆®J¼‚Aø£˜èœ. å¼ ÞìˆF™, FK¹ó¬ù
ÜN‚è, ÿ ñ«ý£ˆèõ Cõªð¼ñ£¡
õ탰‹ æMòº‹ õ¬óòŠð†´œ÷¶.
Mò£ê ºQõ˜, ð£óî‹ ð£ì, ܼAôñ˜‰¶
ÿèíðF îù¶ î‰îˆ¬î‚ ªè£‡´ ܬî
⿶õ¬î å¼ æMòñ£è õ¬ó‰F¼‚Aø£˜èœ!
«è£J™ õ÷£èˆF™ å¼ AíÁ àœ÷¶.
Þ¶«õ b£¢
ˆî‚ Aíø£è ªè£œ÷Šð´Aø¶.
Þ¢‰î‚ AíŸP™ c£¢ õŸPò«î A¬ìò£î£‹!
Cõªð¼ñ£ «ù õNð†ì Mï £òè ˜
â¡ð , ó…ê¡è£š ÿ ñè£èíðF
I辋 ê‚F õ£Œ‰î ªîŒõ‹ â¡ð¶ äbè‹.
Þƒ° Hóî£ù õNð£´, ܃èŠHóî†êí‹!
ñ«ý£ˆèõ, ܃èŠHóî†êí‹ ªêŒ¶
õNð†ì£™, î¬ìð†ì F¼ñí‹ ¬è‚ô‹,
ï™ô ê‹ð÷ˆ¶ì¡ «õ¬ô A¬ì‚°‹, i´
ܬñ»‹ â¡Á ï‹ðŠð´Aø¶. Þ‰î‚ «è£J™
õ£êL™ MŸ°‹ CõŠ¹‚ èJŸ¬ø õ£ƒA,
ÿñè£èíðF ê‰GFJ™ ¬õˆ¶ ÌTˆ¶,
¬èJ™ 膮‚ªè£‡ì£™, ¶wì ê‚Fèœ
ñŸÁ‹ âFKèO¡ ªî£™¬ô Þ¼‚è£î£‹!.
(õô‹ õ¼«õ£‹)
ww.kumudam.com
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...100
Powered by FlippingBook