குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 - page 57


13.9.2018
ôî£ñE ó£x°ñ£˜
57
10. ¬îˆî ð†®¬ò ¹ó†®,
Üî¡e¶ å¼ ¬îò™ «ð£ì¾‹.
11. Þ«î«ð£™ H¡ 迈¶‚°‹
ªêŒò¾‹.
12. 迈¶Š ð°F¬ò Þ¬í‚辋.
13. ¬èŠ ð°FJ¡ W› æóˆ¬î
ܬó Þ¡„ ñ®ˆ¶ ¬î‚辋.
14. ÞŠ«ð£¶ ¬èŠ ð°F¬ò
«î£œð†¬ìŠ ð°FJ¡
ªõOŠ¹øñ£è ¬îˆ¶ˆ F¼Šð¾‹.
15. ÞŠ«ð£¶ ð‚èõ£†´Š ð°F¬ò
¬èèOL¼‰¶ Þ¬í‚辋.
16. 죊H¡ W› æóƒè¬÷ å¼
Þ¡„ ñ®ˆ¶ ¬î‚辋.
17. Ü«î«ð£™ 죊H¡ æŠð¡
ð°FèO¡ æóƒè¬÷»‹ å¼
Þ¡„ ñ®ˆ¶ ¬î‚辋.
ÞŠ«ð£¶
Üöè£ù
Ô²®î£˜ 죊’
îò£˜!
ªî£°Š¹:
êA
ðìƒèœ:
«è. èvÉK
ww.kumudam.com
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...100
Powered by FlippingBook