குமுதம் சிநேகிதி: செப்டம்பர்-13, 2018 - page 56


13.9.2018
56
¬îò™ èŸèô£‹ õ£ƒè!
²®î£˜
죊
«î¬õò£ù¬õ:
«î¬õò£ù Ü÷¾ ¶E, Þ¡„ «ìŠ, «ñ†Cƒ Ë™, èˆîK«è£™,
ñ£˜‚Aƒ ꣂ, ð£H¡, áC, ®ó£çŠ®ƒ o†, Ü÷¾«è£™.
1. ®ó£çŠ®ƒ o†®™ «î¬õò£ù
Ü÷¾è¬÷‚ °Pˆ¶
õ¬ó‰¶ªè£œ÷¾‹.
2. ®ó£çŠ®ƒ o†¬ì
¶EJ¡e¶ ¬õˆ¶
õ¬óò¾‹.
3. °Pˆî Ü÷M¡ð®
¶E¬ò ªõ†ì¾‹.
4. ÞŠ«ð£¶ °Pˆî Ü÷M¡ð®
º¡ 迈¬î„ êKò£è ªõ†ì¾‹.
5. Ü«î«ð£™ H¡ 迈¶Š
ð°F¬ò ªõ†ì¾‹.
6. º¡ 迈F¡ ð†®ˆ
¶E¬ò êKò£ù Ü÷M™
°Pˆ¶‚ªè£œ÷¾‹.
7. õ¬ó‰î¬îŠ«ð£ô«õ
ªõ†ì¾‹.
8. ðìˆF™ àœ÷¬îŠ «ð£¡ø
õ®õ‹ ÞŠ«ð£¶ àƒèÀ‚°‚
A¬ì‚°‹. Þ«î«ð£™ H¡ 迈¶Š
ð†®¬ò ªõ†ì¾‹.
9. ªõ†®ò ð†®ˆ ¶E¬ò º¡
迈¶Š ð°FJ¡ ªõOŠð‚èñ£è
¬õˆ¶ Þ¬í‚辋.
ww.kumudam.com
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...100
Powered by FlippingBook