குமுதம்: செப்டம்பர்-19, 2017 - page 6

ðF™èœ
Üó²
CÁ õòF™
ðœOJ™ ð£ìŠ
¹ˆîèˆF¡
ï´«õ ñJLø°
¬õˆî¶‡ì£?
_ â¡.°íYô¡,
ð†´‚«è£†¬ì.
°†®
«ð£†ì¶‹ à‡´!!!
.......................................................
cƒèœ
݈Fèõ£Fò£?
Fèõ£Fò£?
_ «è. ªõƒè†,
M¿Š¹ó‹.
݈Fèõ£F
èÀ‚° ï£.
Fèõ£FèÀ‚°
Ý!
ºˆî‹
..
?
ºî™
19.9.2018
6
ww.kumudam.com
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...164
Powered by FlippingBook