குமுதம்: செப்டம்பர்-19, 2017 - page 156

19.9.2018
156
™ô£õ󈶊
¬ ð ƒ A O
ê ñ ‰ î £ ,
ªî½ƒ° ï®è˜
ï£è¬êî¡ò£¬õ
F ¼ ñ í ‹
ª ê Œ ¶ ª è £ ‡ ´
Ý ‰ F ó £ M ¡
( ª î ô ƒ è £ ù £ ? )
ñ ¼ ñ è ÷ £ AM † ì
Hø° Ü̘õñ£è«õ
ª ê ¡ ¬ ù ‚ °
õ¼Aø£˜.
ð




ww.kumudam.com
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,163,164
Powered by FlippingBook