குமுதம் ஜோதிடம்: அக்டோபர்-12, 2018

17.10.2018 Þî› ºî™ ¹ ˆ î è ƒ è œ ! ! «îM ð£ô£ â¿ ¶‹ 2.0 Ýó‹ð‹! KUMUDAM JOTHIDAM Regd. No. TN/CCN/364/2018-2020 &WPP No. TN/PMG/(CCR)/WPP-382/2018-2020. RNI. No.TNTAM/2002/07223. Day of Publishing : Every Friday. Joth: 12-10-2018 36 ww.kumudam.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcxNDg2