குமுதம் ஜோதிடம்: அக்டோபர்-12, 2018

«îF Aö¬ñ H¬ø ï†êˆFó‹ FF «ò£è‹ ó£° âñè‡ì‹ Åô‹ ï™ô Þ¡¬øò M«êû‹ è£ô‹ «ïó‹ îI› ݃. ¹î¡ Mò£ö¡ ªõœO êQ ë£JÁ Fƒèœ ªêšõ£Œ 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 16 ïõó£ˆK Ýó‹ð‹ F¼‚èEîŠð® °¼ªðò˜„C î£IóðóE ¹wèó‹ Ýó‹ð‹. ²‚ô ð†ê 궘ˆF Móî‹. ¹ó†ì£C 4_õ¶ êQ‚Aö¬ñ. ²‚ô ð†ê êw®. èK .................. õ÷˜ H¬ø õ÷˜ H¬ø õ÷˜ H¬ø õ÷˜ H¬ø õ÷˜ H¬ø õ÷˜ H¬ø õ÷˜ H¬ø îI› õ¼ì‹ : M÷‹H ñ£î‹ : ¹ó†ì£C 裬ô 9.15 ºî™ 10.15 õ¬ó. ñ£¬ô 4.45 ºî™ 5.45 õ¬ó. 裬ô 10.45 ºî™ 11.45 õ¬ó. 裬ô 9.15 ºî™ 10.15 õ¬ó. ñ£¬ô 3.00 ºî™ 4.00 õ¬ó. 裬ô 7.45 ºî™ 8.45 õ¬ó. ñ£¬ô 4.45 ºî™ 5.45 õ¬ó. 裬ô 7.45 ºî™ 8.45 õ¬ó. ñ£¬ô 3.15 ºî™ 4.15 õ¬ó. 裬ô 6.15 ºî™ 7.15 õ¬ó. ñ£¬ô 3.00 ºî™ 4.00 õ¬ó. 裬ô 10.45 ºî™ 11.45 õ¬ó. ñ£¬ô 4.45 ºî™ 5.45 õ¬ó. Cˆî«ò£è‹ ÜI˜î«ò£è‹ ðè™ 1.08 õ¬ó. H¡¹ Cˆî«ò£è‹. Cˆî«ò£è‹ Cˆî«ò£è‹ ñóí«ò£è‹ ñ£¬ô 4.19 õ¬ó. H¡¹ ÜI˜î«ò£è‹. Cˆî«ò£è‹ Cˆî«ò£è‹ Hóî¬ñ 裬ô 8.41 (裬ô 7.26) H¡¹ ¶MF¬ò. ¶MF¬ò 裬ô 7.59 (裬ô 6.08) H¡¹ F¼F¬ò (ñÁ 裬ô 5.29). F¼F¬ò 裬ô 7.48 (ÜF裬ô 5.29 õ¬ó.) H¡¹ 궘ˆF. 궘ˆF 裬ô 7.48 (ÜF裬ô 5.36) H¡¹ ð…êI. ð…êI 裬ô 8.59 (6.29 裬ô) H¡¹ êw®. êw® 裬ô 10.17 (裬ô 8.06) H¡¹ êŠîI. êŠîI ðè™ 11.58 (裬ô 10.28) H¡¹ ÜwìI. CˆF¬ó ðè™ 1.03 (11.01 裬ô) H¡¹ ²õ£F. ²õ£F ðè™ 1.08 (裬ô 10.31) H¡¹ Mê£è‹. Mê£è‹ ðè™ 1.42 (裬ô 10.41) H¡¹ ÜÂü‹. ÜÂü‹ ðè™ 2.45 (裬ô 11.36) H¡¹ «è†¬ì. «è†¬ì ñ£¬ô 4.19 (ðè™ 1.15) H¡¹ Íô‹. Íô‹ ñ£¬ô 6.17 (ñ£¬ô 3.34) H¡¹ Ìó£ì‹. Ìó £ì‹ Þ ó¾ 8.35 (Þó¾ 6.23) H¡¹ àˆFó£ì‹. ݃Aô õ¼ì‹ : 2018 ñ£î‹ : Ü‚«ì£ð˜ { { ð…ê£ƒè‚ °PŠ¹èœ ! 10.10.2018 ºî™ 16.10.2018 õ¬ó ðè™ 12.00 ºî™ 1.30 õ¬ó. HŸðè™ 1.30 ºî™ 3.00 õ¬ó. ðè™ 10.30 ºî™ 12.00 õ¬ó. 裬ô 9.00 ºî™ 10.30 õ¬ó. ñ£¬ô 4.30 ºî™ 6.00 õ¬ó. 裬ô 7.30 ºî™ 9.00 õ¬ó. HŸðè™ 3.00 ºî™ 4.30 õ¬ó. 裬ô 7.30 ºî™ 9.00 õ¬ó. 裬ô 6.00 ºî™ 7.30 õ¬ó. HŸðè™ 3.00 ºî™ 4.30 õ¬ó. HŸðè™ 1.30 ºî™ 3.00 õ¬ó. ðè™ 12.00 ºî™ 1.30 õ¬ó. ðè™ 10.30 ºî™ 12.00 õ¬ó. 裬ô 9.00 ºî™ 10.30 õ¬ó. õì‚° ªîŸ° «ñŸ° Aö‚° «ñŸ° Aö‚° õì‚° ï†êˆFó‹, FF J™ ( ) ܬ승‚ °P‚°œ àœ÷¬õ, F¼‚èEî º¬øŠð®ò£ù Mõóƒèœ, ñŸø¬õ õ£‚AòŠ ð…ꣃèŠð®ò£ù¬õ. 2 www.kumudam.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcxNDg2