குமுதம் ஜோதிடம்: செப்டம்பர்-14, , 2018 - page 34-35

îI› õ¼ì‹ : M÷‹H
ñ£î‹ : ÝõE / ¹ó†ì£C
݃Aô
õ¼ì‹ : 2018
ñ£î‹ : ªêŠì‹ð˜
{
{
ð…ê£ƒè‚ °PŠ¹èœ!
12.9.2018 ºî™ 18.9.2018 õ¬ó
«îF
Aö¬ñ H¬ø
ï†êˆFó‹
FF
«ò£è‹
ó£°
âñè‡ì‹ Åô‹
ï™ô Þ¡¬øò M«êû‹
è£ô‹
«ïó‹
îI› ݃.
¹î¡
Mò£ö¡
ªõœO
êQ
ë£JÁ
Fƒèœ
ªêšõ£Œ
27 12
28 13
29 14
30 15
31 16
1 17
2 18
....................
Mï£òè˜ ê¶˜ˆF
(궘ˆF Móî‹)
KS ð…êI.
²‚ô ð†ê êw®.
(ñ£¬ô 6.46‚° «ñ™).
êw® Móî‹
°ô„C¬ø ï£òù£˜
Üõî£ó Fù‹.
ð£Â êŠîI.
è¡ò£ óM
ñ£¬ô 5.16
(裬ô 6.44)
ɘõ£wìI
....................
õ÷˜
H¬ø
õ÷˜
H¬ø
õ÷˜
H¬ø
õ÷˜
H¬ø
õ÷˜
H¬ø
õ÷˜
H¬ø
õ÷˜
H¬ø
裬ô 9.15
ºî™ 10.15
õ¬ó. ñ£¬ô
4.45 ºî™ 5.45
õ¬ó.
ðè™ 12.30
ºî™ 1.30
õ¬ó.
裬ô 9.15
ºî™ 10.15
õ¬ó. ñ£¬ô
4.45 ºî™ 5.45
õ¬ó.
裬ô 7.45
ºî™ 8.45
õ¬ó. ñ£¬ô
4.45 ºî™ 5.45
õ¬ó.
裬ô 7.45
ºî™ 8.45
õ¬ó. ñ£¬ô
3.45 ºî™ 4.30
õ¬ó.
裬ô 6.15
ºî™ 7.15
õ¬ó ñ£¬ô
3.00 ºî™ 4.00
õ¬ó.
裬ô 7.45
ºî™ 8.45
õ¬ó. ñ£¬ô
4.45 ºî™ 5.45
õ¬ó.
Cˆî«ò£è‹
ÜI˜î«ò£è‹
ñÁ 裬ô
5.35 (12.54
õ¬ó.) H¡¹
Cˆî«ò£è‹.
Cˆî«ò£è‹
Cˆî«ò£è‹
ñóí«ò£è‹
(ñÁ 裬ô
4.55 «ñ™.
ÜI˜î«ò£è‹.
Cˆî«ò£è‹
ðè™ 11.09
(裬ô 7.15)õ¬ó.
ÜI˜î«ò£è‹.
H¡¹ Cˆî«ò£è‹.
F¼F¬ò
Þó¾ 7.41 õ¬ó.
(ñ£¬ô 4.08)
H¡¹ 궘ˆF.
궘ˆF
ñ£¬ô 6.59 (ðè™
2.53) H¡¹ ð…êI.
ð…êI
(ñ£¬ô 6.46 (ðè™
2.25) H¡¹ êw®.
êw®
Þó¾ 7.03 (2.46
ðè™) H¡¹ êŠîI.
êŠîI
Þó¾ 7.50 (3.50
ñ£¬ô) H¡¹
ÜwìI.
ÜwìI
Þó¾ 9.06 (ñ£¬ô
5.45) H¡¹ ïõI.
ïõI
Þó¾ 10.44 õ¬ó
(Þó¾ 8.05)
H¡¹ îêI.
CˆF¬ó
ñÁ 裬ô
5.23 (ñÁ 裬ô
1.08) H¡¹ ²õ£F.
²õ£F
ñÁ 裬ô 5.35
(ñÁ 裬ô 12.54)
H¡¹ Mê£è‹.
Mê£è‹
ñÁ 裬ô
6.14 õ¬ó. (ñÁ
裬ô 1.28)
裬ô 6.14‚° «ñ™
ÜÂü‹. (ñÁ
裬ô 2.50 õ¬ó.
ÜÂü‹).
裬ô 7.25 õ¬ó.
ÜÂü‹ H¡¹
«è†¬ì. (ñÁ
裬ô 4.55 õ¬ó.
«è†¬ì)
裬ô 9.05 «ñ™
Íô‹.
( º¿‚è
Íô‹)
Íô‹
ðè™ 11.09 (7.35)
H¡¹ Ìó£ì‹.
ðè™
12.00 ºî™
1.30 õ¬ó.
HŸðè™
1.30 ºî™
3.00 õ¬ó.
ðè™
10.30 ºî™
12.00 õ¬ó.
裬ô
9.00 ºî™
10.30 õ¬ó.
ñ£¬ô
4.30 ºî™
6.00 õ¬ó.
裬ô
7.30 ºî™
9.00 õ¬ó.
HŸðè™
3.00 ºî™
4.30 õ¬ó.
裬ô 7.30
ºî™ 9.00
õ¬ó.
裬ô 6.00
ºî™ 7.30
õ¬ó.
HŸðè™ 3.00
ºî™ 4.30
õ¬ó.
HŸðè™ 1.30
ºî™ 3.00
õ¬ó.
ðè™ 12.00
ºî™ 1.30
õ¬ó.
ðè™ 10.30
ºî™ 12.00
õ¬ó.
裬ô 9.00
ºî™ 10.30
õ¬ó.
õì‚°
ªîŸ°
ǖ١
Aö‚°
ǖ١
Aö‚°
õì‚°
ÝõE
¹ó†ì£C
34
ï†êˆFó‹, FFJ™ ( ) ܬ승‚ °P‚°œ àœ÷¬õ, F¼‚èEî º¬øŠð®ò£ù Mõóƒèœ, ñŸø¬õ õ£‚AòŠ ð…ꣃèŠð®ò£ù¬õ.
ww.kumudam.com
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 36,37,38
Powered by FlippingBook