குமுதம் ஜோதிடம்: செப்டம்பர்-14, , 2018 - page 23


  
°ºî‹«û£Fì‹
/
14.9.2018
F¼ñí‹ ãŸð£ì£A ã«î£
îìƒè™èœ ãŸð†®¼‚è
«õ‡´‹ âù‚ 裆´Aø¶.
î˜ ô‚Aù‹ 7_‹ i†´‚°Kò
¹î¡ , Móò vî£ùñ£ù
12_™ õ‚ó‹ ܬ쉶 ¹î¡
ï þˆ F ó ‹ « è †¬ ì J ™
Üñ˜‰î Þ¬î‚ èE‚è
º® A ø ¶ . F ¼ ñíˆ F ™
«õÁ ã«î£ Hó„¬ùèÀ‹
Þ¼‚è õ£ŒŠ¹ à‡´ âùˆ
ªîKAø¶. âù«õ, F¼ñí
MûòˆF™ Cô êñóêñ£ù
º®¾èœ ⴈ (Üî£õ¶
ñÁñí‹ «ð£¡Á) ï¡ø£è
Þ¼‚°‹.
âQ‹ ñ£˜„ 2019 ºî™
®ê‹ð˜ 2020‚°œ F¼ñí õ£ŒŠ¹èœ
õóô£‹. F¼ñí‹ ê‹ð‰îñ£è ¹î¡
( ñý£Mwμ) , ªî£NL™ Yó£ù
ô£ðˆFŸè£è êQ (Ý…ê«ïò˜) Þõ˜
è¬÷ õNð†´ õ‰î£™ ï™ô ðô¡èœ
A†´‹.
ªî £N™ gFò £ è
𣘈 Þ¶ ï™ô
ü £ î è ‹ . ï õ ‹ ð ˜
20 1 4 _‚°Š Hø°î£¡
ª î £ NL™ ª î £ Œ ¾
ñŸÁ‹ ðí õó¾èœ
°¬øòˆ ªî£ìƒAò¶
â ¡ Á ª î K A ø ¶ .
ªêŠì‹ð˜ 2018_‚°Š
Hø° Þ‰î G¬ô ñ£P
ô£ðñ£ù F¬ê‚°ˆ
F¼‹¹‹.
Þ¬õ ܬùˆ¶«ñ
î˜ ô‚ù‹ â¡Á
ð £ ˜ ‚°‹« ð £¶î £¡
ï¡ø£è M÷ƒ°A¡ø¶.
ª 𠣶õ £ è « õ 9 9 %
« ð ¼ ‚ ° H ø ‰ î « ï ó ‹ ° P Š ¹
îõø£è«õ «ð£Aø¶. ãªù¡ø£™
Cô˜ î¬ô ªõO«ò õ¼‹«ð£¶‹,
Cô˜ º¿¬ñò£è °ö‰¬î ªõO«ò
õ‰î«ð£¶‹ «ïóˆ¬î‚ °Pˆ¶‚
ªè£œõ£˜èœ. Cô˜ C«êKò¡ Íô‹
Hø‚Aø£˜èœ.
ð… ê £ ƒ è ñ £ Áð £ †®ù£½‹
AóèG¬ôèœ «õÁð´A¡øù. Ýè«õ
ü£îèK¡ à‡¬ñò£ù Hó„¬ù â¡ù
â¡ð¬î ñ¬ø‚è£ñ™ °PŠH†´
â¿Fù£™ , Hó„¬ùèO¡ è£óí
º‹, ÜîŸè£ù b˜¾‹
ªîOõ£ è „ ª ê £™ô
º®»‹.
㡠ފ𮄠ªê£™
A « ø ¡ â ¡ ø £ ™ ,
àì™G¬ô êKJ™¬ô
â¡Á å¼ ì£‚ìKì‹
ªê¡Á, â¡ù Hó„¬ù
â¡«ø ªê£™ô£ñ™ ,
‘ ‘ cƒèœî£¡ 죂ì˜
ÝJŸ«ø âù‚° â¡ù
Mò£Fèœ Þ¼‚A¡øù?
Ü™ô¶ «õÁ Mò£F
è œ õ ¼ ñ £ ? ï £ ¡
≪î‰î‚ è£ôè†ìˆ
F™ ⡪ù¡ù ñ¼‰¶
ê £ŠHì «õ‡´‹ ? ’ ’
⡪ø™ô£‹ «è†ì£™, 죂ìó£™
â¡ù ðF™ ªê£™ô º®»‹?
âù«õ ò£ó£ù£½‹ Hó„¬ùè¬÷
ªîOõ£è‚ °PŠH†´, Hø‰î «îF,
«ïó‹, Þì‹ ÞõŸ¬ø êKò£è‚ °Pˆ¶
ÜŠ¹õ¶ ï™ô¶.
è£ô‹ AóèƒèO¡ ¬èJ™!
Þôõê‚ ÃŠð¡
õ£êè˜ ªðò˜ : .......................................................................................
ºèõK
: .......................................................................................
ü£îè˜ ªðò˜ : .......................................................................................
Hø‰î «îF / «ïó‹ : .......................................................................................
Hø‰î Þì‹ : .......................................................................................
ï†êˆFó‹
: .......................................................................................
Þ‰î Êð¬ù
GóŠHò , «ïó‹ : .......................................................................................
ÜŠð «õ‡®ò ºèõK
ÝCKò˜
°ºî‹ «ü£Fì‹
306, ¹ó¬êõ£‚è‹ ªï´…꣬ô,
ªê¡¬ù _ 600 010.
23
ww.kumudam.com
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...38
Powered by FlippingBook