குமுதம் ஹெல்த் ஸ்பெஷல்: செப்டம்பர்-01, 2018 - page 68

F~²A
FœÑA ]_'¥¿@B °› 7¦ °Ô N9 ¸!—
õ£ó‰«î£Á‹ ªõœOò¡Á è¬ìèO™...
òˆî «ü£Fì˜ ªû™i
⿶‹
ó£Cðô¡!
«ü£Fì˜Sš°ñ£˜
ªê£™½‹
ü£îè‹, ê£îè‹,
ð£îè‹, ðKè£ó‹!
õ£v¶ G¹í˜
óMóñí£
⿶‹
õ£›‚¬è¬ò
ñ£ŸÁ‹ õ£v¶!
â‡èEî «ü£Fì˜
²°ñ£˜
⿶‹
GÎñó£ôT ðô¡!
ŠKò£ è™ò£íó£ñ¡
¬èõ‡íˆF™
F¼‚«è£J™èœîKêù‹!
Hel: 01-09-2018
KUMUDAM HEALTH SPECIAL Registered with the Registrar of Newspapers for India No.
TNTAM/2001/05847.
Day of Publishing : Alternate Thursday.
68
ww.kumudam.com
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 68
Powered by FlippingBook