குமுதம் ஹெல்த் ஸ்பெஷல்: செப்டம்பர்-01, 2018 - page 51

ªý™ˆ ªô†ì˜v
³ à
!W—Ç9_ $PÁž¦Ø
³ à
?X§?9:˜ћB
Þº¥B
Jž9¤à%¿@> NDÑ9ğ
1
ªï¼ƒAò ªê£‰îˆF™
F¼ñí‹?
!9)‹ ¥9B
ºÑ9_¿!9B
!9)¤]
Š>Œ
Ç>É?"
õ£êè˜è«÷! àƒèœ è®î‹, ð¬ìŠ¹è¬÷
ÜŠð «õ‡®ò ºèõK :
ÝCKò˜, °ºî‹ ªý™ˆ vªðû™
î.ªð.⇠: 2592, ªê¡¬ù & 600031.
I¡ù…ê™:
õ®õ¬ñŠ¹ : ªð. ÜŠðíê£I
51
°ºî‹ ªý™ˆ vªðû™ \ ªêŠì‹ð˜ 2018
ãŸð´‹ ñèœ, ð¾ì˜ ð£¬ô Mì Šð£™
ã¡ Cø‰î¶ ÞîŸè£ù MNŠ¹í˜¾
Mûòƒè¬÷ Ü‚°«õÁ ÝE
«õø£è ì£‚ì˜ ªüèˆ ï£ó£òí¡
ªê£™LJ¼‰î¶ â¡ «ð£¡ø
î £ Œ ñ £ ˜ èÀ‚ ° ª ó £ ‹ ð « õ
Hó«ò£üùñ£è Þ¼‰î¶. °ºî‹
ªý™ˆ¶‚° ð£ó£†´èœ!
_ è. îI›„ªê™M,
Üó‚«è£í‹.
à
ø‚è‹ ð‚èõ£î‹ ðŸP ¹Fò
à‡¬ñˆ îèõ™è¬÷ ÜP‰î
«ð£¶ âù‚° MòŠð£è Þ¼‰î¶.
_ T.ꉫî£w°ñ£˜,
«è£¬õ.
ªï
¼ƒAò ªê£‰îˆF™ F¼ñí‹ ªêŒò Þ¼‰î
âù‚° ßvõó͘ˆF Üõ˜èœ â¿F Þ¼‰î
膴¬ó å¼ ªîO¬õˆ î‰î¶. êKò£ù «ïóˆF™
êKò£ù MîˆF™ àîMò °ºî‹ ªý™ˆ¶‚°
I‚è ï¡P!
_ âv. êƒè˜, ªê¡¬ù.
è
´A™ Þˆ î¬ù ñ¼ˆ¶õŠ
ðò¡è÷£? Ý„ê˜òñ£è Þ¼‰î¶.
ï‹ º¡«ù£ ˜èœ àð«ò£èŠ
ð ´ˆFù î èõ™ ñ † ´ñ¡P
ÜèˆFò˜ ÃPò °PŠ¹èœ ܼ¬ñ.
܈«î£´ è´A™ ªêŒò‚îò
°ö‹¹, ê£î‹, áÁ裌, ð„ꮬò
ªè£´ˆî¶ àð«ò£èñ£è Þ¼‰î¶.
_ âv.Üñô£, «õÖ˜.
G
‚«è£ô£ ªîvô£ ðô ñù
Ü¿ˆîƒèœ, àì™ àð£¬îèÀ‚°
ñˆFJ™ â‚v«ó èF˜, ªìvô£
²¼œ ÝAò ªî£ì˜ð£ù è¼Mèœ
致H®ˆî¶ ðŸPò ªêŒF
è‡E™ c¬ó õóõ¬öˆî¶.
ÞŠð®Šð†ì M…ë£Q è¬ìC õ¬ó õÁ¬ñJ™
õ£®ù£˜ â¡ð¬î G¬ù‚°‹ «ð£¶ ñù‹
èù‚Aø¶.
_ ².Ü¡ðöè¡, ªê¡¬ù.
õ
÷¼‹ °ö‰¬îèÀ‚° «ðK‚裌 å¼ õóŠHóê£î‹
â¡ð¬î ªîK‰¶ ªè£‡ì «ð£¶ ñA›„Cò£è
Þ¼‚Aø¶. ÞQ«ñ™ â¡ °ö‰¬îèÀ‚°
«ðK‚裌 A¬ì‚°‹ êñòƒèO™ 臮Šð£è
õ£ƒA‚ ªè£´Š«ð¡.
_ ݘ.ªüò‰F, ñ¶¬ó.
Ôªý
™ˆ H†vÕR™ õ‰î 嚪õ£¼ °PŠ¹‹
ºˆî£ù¶. ¬õˆFò Cˆî˜ M.ðôó£ñŒò£
ÜÂðõˆF™ M¬÷‰î Þ‰î Mûòƒèœ
嚪õ£¼õ¼‹ õ£›‚¬èJ™ è¬ìŠH®‚è
Ǜਘ›.
_ ð.æ‹Hóè£w, F¼„C.
²
õ£ê ñ‡ìô Hó„¬ù ÜPò à Š«ó£¡
«ê£v«è£H «ê£î¬ù ðŸP ã ´ Þê† T.âv.
âv. M÷‚AJ¼‰î¶ âO¬ñò£è, ðòÂœ÷î£è
Þ¼‰î¶. °ºî‹ ªý™ˆ¶‚° ï¡P!
_ «ê£.»õó£x, ÝóE.
î£
ŒŠð£™ °®Šð °ö‰¬îèÀ‚° ãŸð´‹
ñèœ, Šð£™ ªè£´Šð ñ£˜èÀ‚°

ww.kumudam.com
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...68
Powered by FlippingBook