குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்: செப்டம்பர் -12, 2018 - page 65

_«îù‹¬ñ ªôzñí¡
èüè˜íè˜
«ýó‹ð˜
èHô˜
Éñ«è¶
«ï˜Š¹œO 16 & 4 õK¬ê, 12, 10 & 2
õK¬ê, 6, 4 & 2 õK¬ê
«ï˜Š¹œO 10&10
õK¬ê
«ï˜Š¹œO 12 & 6
õK¬ê, 10, 8, 6. 3,
31 ° ð‚躋.
«ï˜Š¹œO 14 & 14 õK¬ê.

20.9.2018



65
ww.kumudam.com
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...100
Powered by FlippingBook