குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்: செப்டம்பர் -12, 2018 - page 64

Mèì˜
èü£ùù˜
²ºè˜
õ‚ó¶‡ì˜
«ï˜Š¹œO 12 & 4 õK¬ê, 8 & 2
õK¬ê, 4 & 2 õK¬ê
«ï˜Š¹œO 12 & 2 õK¬ê,
10 & 4 õK¬ê, 2
«ï˜Š¹œO 12 & 2 õK¬ê,
10, 8 & 2 õK¬ê, 4, 2
«ï˜Š¹œO 16 & 4
õK¬ê, 14 & 5 õK¬ê
â


20.9.2018
¿ˆ¶ â¡ø£™ Üî¡ ªî£ì‚è‹ Hœ¬÷ò£˜
²N â¡ð¶î£¡ ¬ìò ð£ó‹ðKò ðö‚è‹.
«è£ôˆF™ Ãì «ð£†´ º®ˆî Hø° ªè£…ê‹
ê£E¬ò ¬õˆ¶ ÜF™ ÜÁ苹™¬ô„ ªê¼A
Hœ¬÷ò£ó£è õNð´õ¶ Aó£ñŠ ¹øƒèO™ àœ÷ õö‚è‹.
Hœ¬÷èœ ºî™ ªðKòõ˜èœ õ¬ó ܬùõ¼‚°‹ H®ˆî
ªîŒõñ£ù Hœ¬÷ò£¼‚° àKò Fùñ£ù Hœ¬÷ò£˜
궘ˆFò¡Á àƒèœ i†´ ̬üò¬øJ™ «ð£ì¾‹, àƒèœ
i†®ù¼«è àœ÷ Mï£òè˜ ê¡ùFèO™ M«êûñ£èŠ
«ð£ì¾‹ Þ«î£ Cô CøŠ¹‚ «è£ôƒèœ...!
64
Ôæ‹ ô‹«ð£îó£ò ïñýÕ
ww.kumudam.com
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...100
Powered by FlippingBook