குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்: செப்டம்பர் -12, 2018 - page 3

3
kAhsa mkhthir e‹dhëš fhÁ k‰W« fahéš Áth¢rhçah®fŸ jiyikæš Ã¤U gçfhu nAhkK«
k‰W« U¤u nAhkK«m‹djhdK« eilbgwΟsJ. kAhsamkhthir Âd¤Âšm‹djhd« brŒjhš
kåj Fy« khbgU« ò©âa¤ij¥ bgW«. kfhsa mkhthira‹W m‹dkë¥gt‹ ¥uhzdë¥gt‹
M»wh‹. Ϫj¥ ò©âa óäæš m‹dkë¥gt‹ ä¡f brštªjuhŒ Ãw¥gh‹. ãid¤j fhça« ifTL«.
fhÁ fahéš Ã¤U j®¥gz« brŒtJ ekJ Ï‹¿aikahj flikahF«. äU j®¥gz¤jhš e«
FL«g«bgW« e‹ikfŸ Vuhs«. v›éj J‹g¤ijÍ« ngh¡F« r¡Â äUtêghL¡F k£Lnk c©L. fhÁ
fahéš j®¥gz« brŒtJäU¡fS¡Fnguhdªj¤ijÍ«, ÂU¥ÂiaÍ«më¡F«.
%.
501/-
mD¥ò« bkŒa‹g®fS¡F,
f§fh Ô®¤j«, ÂynAhk Ãurhj¤Jl‹, 5 Kf« U¤uh£r« mD¥Ã
it¡f¥gL«.
%.
1001/-
mD¥ò« bkŒa‹g®fS¡F,
f§fh Ô®¤jK«, kAhy£Rä rhs»uhk«, ÂynAhk Ãurhj¤Jl‹,
6Kf«U¤uh£r«mD¥Ãit¡f¥gL«.
%.2001/- mD¥ò« bkŒa‹g®fS¡F
rªjhdnfhghy rhs»uhk«, ÂynAhk ÃurhjK«, f§fh Ô®¤j«, fhÁ
é°tehj®m‹dóuâé¡uAK« 7Kf«U¤uh£r«mD¥Ãit¡f¥gL«.
%.3001/- mD¥ò« bkŒa‹g®fS¡F
neghëš énrõkhd X« v‹w kªÂu¤ij brhšY« ói# kâ (ntW
v§F«»il¡fhJ) f§fh Ô®¤j«k‰W«kAhéZQrhs»uhk«, ÂynAhkÃurhj«mD¥Ãit¡f¥gL«.
%.4001/- mD¥ò« bkŒa‹g®fS¡F
yZä euÁ«k® rhs»uhk« 9 Kf« U¤uh£r« k‰W« f§fh Ô®¤j«
k‰W«ÂynAhkÃurhj«mD¥Ãit¡f¥gL«.
%.5001/- mD¥ò« bkŒa‹g®fS¡F
21 Kf« U¤uh£r«, éZQ rhs»uhk«, f§fh Ô®¤j« ÂynAhk
Ãurhj«mD¥Ãit¡f¥gL«.
kfhsa mkhthir m‹W K‹ndh®fŸ ãidthf fhÁæš eilbgW«, j®gz«,
ÂynAhk«, m‹djhd«, nfhjhd« k‰W« nfhói#æš g§FbgwéU«ò«m‹g®fŸ
jh§fŸ éU«ò« e‹bfhilia
Cheque / DD / MO
_y«
Manasarovar Seva Trust,
Chennai
v‹wbgaçšmD¥gΫ.
Account Transfer
brŒayh«.
nfhjhd« _y« ÃJ®njhõ« Ãu«kA¤Â njhõ«, ehfnjhõ«, kh§fša njhõ«, äU njhõ«, et»uA
njhr« Ú§» thœéš cauit¡F«, I°t®a« ãiw¡F«, bršt¤ij ãiyahf j§f¢brŒÍ«. rh°tjkhd
bršt«»il¡f¢brŒÍ«.
vªj Å£oš rhs»uhk _®¤Âia it¤J¡bfhŸ»wh®fnsh it¡f¥g£l ÁW Ïl¤ij nfhæyhf bfh©L mªj rhs»uhk¤Âš
tÁ¡»nw‹. rhs»uhk« ÏU¡F« Ïl¤Âš njhõnk »ilahJ. rªnjhr¤ijÍ«, brsgh¡»a¤ijÍ«, K¡ÂÍ« jUnt‹ v‹W kfh
éZQT¿ÍŸsh®.
M©fŸ bg©fŸ k‰W« FHªijfŸ midtU« U¤uh£r« mâªJ mid¤Jéjkhd e‹ikfisÍ« bgwyh«. U£uh£r«
mâªjt®fisftr« nghšghJfh¡»wJ.
e‹bfhil më¡F« m‹g®fS¡F f©l» eÂæš ÏUªJ neuoahf bgw¥gL« rhs»uhkK«, neghëèUªJ bgw¥gL« xçídš
U¤uh£rK«midtU¡F«ÃurhjkhfmD¥Ãit¡f¥g«.
NEW 79, T.S.V.KOIL STREET, MYLAPORE, CHENNAI - 4.
044-2462 9878, 98841 11414
âynAhk« k‰W« m‹djhd¤â‰F Ú§fŸ mD¥ò« áWbjhifna MdhY« eh§fŸ KG kdJl‹ V‰W¡bfhŸ»nwh«.
K¥g¤âK¡nfho njt®fS« thr« brŒí« gRÉid¥ngh‰Wnth«.
khd[nuht® nrth ou°£
áth¢rhÇah®fŸ jiyikÆš kAhsa mkhthir (08-10-2018) m‹W
e‹bfhil tH§Fgt®fS¡F 12V ãÇÉ‹go tÇÉy¡F c©L
kAh bgÇath Máíl‹
neçš fyªJ¡bfhŸs Koahjt®fŸ ah® bgaU¡F j®¥gz« brŒa nt©Lnkh mt®fŸ étu¤ij
bjçé¤jhš eh§fŸ fhÁ fahéš j®¥gz« brŒJ Ãurhj« mD¥Ã it¡f¥gL«.
fháÆš kiwªj K‹ndh®fË‹ Ãidthf kAhsa mkhthir
m‹W thœit tskh¡F« nfhkhjh ói# k‰W« nfh jhd«
neÇš fyªJ¡bfhŸs Koahjt®fŸ m‹djhd«, âynAhk«, nfhjhd« k‰W« nfh ói# brŒa
Étu¤ij bjÇɤjhš fhá fahÉš m‹djhd«, âynAhk«, nfhjhd« k‰W« nfhói# brŒJ ãurhj« mD¥ã it¡f¥gL«.
ÉU«ògt®fŸ j§fSila
fhá k‰W« fahÉš ã¤U gÇfhu Ãt®¤â ây nAhk« k‰W« nfhjhd« nfh ói#
nfhói# brŒgt®fS¡F
rhs»uhk«, f§fhÔ®¤j«,
ÂynAhk Ãurhj«
mD¥Ãit¡f¥gL«.
(gRΫ f‹W«)
nfhjhd« brŒgt®fS¡F
rhs»uhk«, ts«òç r§F,
éZQghj«, ÂynAhk Ãurhj«
mD¥Ãit¡f¥gL«.
nfhjhd« brŒa 13,900/-
nfhói# brŒa %.1,001/-
itÔf Kiw¥go ã¤U j®¥gz«, âynAhk« k‰W« m‹djhd« eilbgW«
ïâš jh§fŸ midtU« fyªJ¡bfh©L ã¤U¡fË‹ Máíl‹ thiHao thiHahf tsKl‹ thœnth«
ww.kumudam.com
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...100
Powered by FlippingBook