குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்: செப்டம்பர் -12, 2018 - page 24

ªð£


20.9.2018
24



¶õ£è, Mï£
òè˜ â¡ø£™
Üõó¶ F¼‚
è ó ˆ F™ â ¡ªù¡ù
Þ¼‚°‹?
܃°ê‹, ð£ê‹, Üðò‹
îMó , ñŸªø £¼ ¬èJ™
ª è £ ¿ ‚ è †¬ì , ô † ´ ,
ã«î‹ èQ ÞŠð® ãî£õ¶
å¡Á Þ¼‚°‹. ¶F‚¬èJ™
°‹ð èôê‹, ñô˜ â¡Á
¬õ ˆ F¼ Š ð £ ˜ . Ü™ô¶
Þ™ô£ñ½‹ Þ¼Šð¶ à‡´.
Ôæ‹ Gó‰îó£ò ïñýÕ
CˆF Mï£òèK¡ Y˜I° «è£J™
ww.kumudam.com
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...100
Powered by FlippingBook